Konkurrens på digitala plattformar

Konkurrensverket genomför en sektorsundersökning om hur konkurrensen fungerar på digitala plattformar i Sverige. För att fördjupa vår kunskap bjuder vi under olika etapper in intresserade aktörer att medverka med underlag till undersökningen. I den första etappen genomförde vi en skriftlig konsultation med marknadens aktörer.

Läs mer om sektorsundersökningen om digitala plattformar

Resultat av den inledande konsultationen

Konsultationsfasen som inleddes i höstas är nu avslutad. Totalt har 24 olika företag, organisationer och myndigheter medverkat under konsultationen i form av skriftliga bidrag och/eller intervjuer. Tack vare inspelen har vi fått en bra inblick i hur marknadsaktörerna upplever digitala plattformar. I utvärderingen ser vi att plattformarna i grunden har positiva effekter för konkurrensen. Företag får möjlighet att nå nya marknader och kunder på sätt som inte var möjliga tidigare. Samtidigt upplever marknadsaktörerna att det finns en rad problem, vilka ofta hänger ihop med att plattformarna anses ha stark marknadsmakt.

På ett övergripande plan har flera marknadsaktörer pekat på att vissa plattformar har en särskilt stark marknadsmakt och som en konsekvens av detta uppfattas vissa beteenden hos dessa som problematiska. Andra har fokuserat på problem med så väl befintlig särreglering på någon av de inkluderade marknaderna, som hur digitaliseringen i stort skapar behov för att uppdatera befintliga regelverk.

Det är framför allt två problembeskrivningar som återkommer bland konsultationssvaren och som uppmärksammats på ett flertal av de marknader som ingår i undersökningen. Det handlar om tillgång till kundernas data och så kallat hävstångsbeteende.

I det fortsatta arbetet med sektorsundersökningen kommer vi fokusera på att utreda de uppmärksammade problemen. Vi avser att undersöka hur utbredd problematiken faktiskt är, om det riskerar påverka konkurrensen negativt och, i så fall, om konkurrensreglerna är tillräckliga eller om det finns behov av nya regelverk.

Läs en sammanfattning av resultatet av den inledande konsultationen
Sammanfattningen finns även på engelska

Relaterad information

Senast uppdaterad: