Konkurrens på digitala marknader

Konkurrensverket genomför en sektorsundersökning om hur konkurrensen fungerar på digitala plattformar i Sverige. För att fördjupa vår kunskap bjuder vi in intresserade aktörer att medverka med underlag till undersökningen.

Digitala plattformar har haft omvälvande effekter på samhällsekonomin. Innovativa affärsmodeller och tekniska lösningar har ökat effektiviteten på olika marknader, bland annat genom att möjliggöra för köpare och säljare att mötas på nya sätt. Denna utveckling har ofta gynnat konsumenterna i form av ökat utbud och lägre priser.

Ett antal rapporter har dock uppmärksammat hur samma egenskaper som bidrar till plattformarnas effektivitet, bland annat nätverkseffekter, skal- och samdriftsfördelar, samt betydelsen av data, riskerar leda till nya konkurrensproblem. Marknadsmakt kan koncentreras till ett fåtal företag, vilket kan göra det svårare för nya företag att ta sig in på marknaderna och i förlängningen försvaga konkurrensen till skada för konsumenterna. Utvecklingen aktualiserar frågor både om hur konkurrensreglerna bör tillämpas och om det finns behov av nya regelverk.

I Konkurrensverkets uppdrag ingår att uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens, följa utvecklingen inom vårt ansvarsområde och göra en bredare genomlysning av konkurrensförhållanden inom en viss bransch eller sektor inom näringslivet.

Mot denna bakgrund genomför vi en sektorsundersökning om konkurrensen på digitala plattformar i Sverige. Syftet är att undersökningen ska belysa hur konkurrensen fungerar och identifiera eventuella behov av åtgärder för att främja konkurrensen.

Undersökningens inriktning

Urvalet har gjorts utifrån en granskning av vilka marknader som har förekommit i andra länders sektorsundersökningar, samt i tillsynsärenden och inkomma tips till Konkurrensverket. Vi har initialt valt att fokusera undersökningen på:

  • Digital annonsering
  • Butiker för mobilappar
  • Matleveranser
  • Ljudböcker
  • Digitala betaltjänster
  • Digitala marknadsplatser

Välkommen att bidra med perspektiv och erfarenhet

Intresserade aktörer är välkomna att medverka genom att inkomma med kommentarer på hur konkurrensen fungerar på digitala plattformar i Sverige och vad sektorsundersökningen ska uppmärksamma. Vi vänder oss i första hand till branschorganisationer, digitala plattformar, företag som regelmässigt interagerar kommersiellt med digitala plattformar samt forskare. Men även andra intressenter som vill bidra med erfarenheter och kunskap är välkomna med sina synpunkter.

Välkommen att bidra med skriftliga kommentarer och inspel till digitalaplattformar@kkv.se.

Vad händer med dina skriftliga kommentarer?

När du skickar in dina kommentarer kommer vi svara dig så fort som möjligt och använda ditt inspel som underlag i undersökningen.

Vi kommer inte att publicera dina kommentarer men när du skickat dem till oss blir de en allmän handling som kan begäras ut. Vi kommer då att göra en sekretessprövning enligt Offentlighets- och sekretesslagens (2009:400) skydd gällande uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden.

Resultat

Resultaten från sektorsundersökningen kommer publiceras i rapportform. Om undersökningen visar på konkurrensproblem kan Konkurrensverket ge rekommendationer om regelförändringar.

En sektorsundersökning har inte till syfte och resulterar inte i ett konstaterande av en överträdelse av konkurrensreglerna. Eventuella indikationer på en överträdelse kan dock medföra att Konkurrensverket initierar ett tillsynsärende.

Tidplan

Vi har genomfört en skriftlig konsultation med marknadens aktörer. Vi utvärderar och analyser nu de svar vi har fått in. Vi tar gärna emot ytterligare inspel och kommentarer kring hur konkurrensen på digitala plattformar fungerar.

Under våren 2020 genomför vi djupintervjuer och inhämtar information från marknadsaktörer i form av ålägganden och enkäter.

Om behov finns kommer ytterligare en konsultation att hållas under våren 2020, i syfte att testa de preliminära slutsatserna.

Sektorsundersökningen kommer att publiceras sommaren 2020.

Kontaktuppgifter för mer information om sektorsundersökningen

Välkommen att ta kontakt med:

David Nordström,
08-700 16 06,
david.nordstrom@kkv.se

Louise Lundberg,
08-700 16 90,
louise.lundberg@kkv.se

Relaterad information

Senast uppdaterad: