Vertikala konkurrensbegränsande samarbeten

Här hittar du Patent- och marknadsdomstolens (tidigare Stockholms tingsrätt) och Patent- och marknadsöverdomstolens (tidigare Marknadsdomstolen) beslut och domar i konkurrenslagsärenden och de beslut Konkurrensverket fattade innan ärendena gick till domstolsavgörande. Du hittar också Konkurrensverkets beslut om åläggande, avgiftsföreläggande, åtagande samt avskrivningsbeslut där vi har tagit ställning i sak eller som vi bedömer har ett allmänintresse.

Domar, stämningsansökningar, avgiftsförelägganden, ålägganden och åtaganden

Företag/aktörKonkurrensverket (KKV)Patent- och marknadsdomstolen (PMD), tidigare Stockholms tingsrätt (STR)Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD), tidigare Marknadsdomstolen (MD)

Booking.com

Läs pressmeddelandet

Läs frågor och svar om Booking.com:s åtagande

2015-04-15
(Dnr 596/2013)
Åtagande att i avtal med hotell upphöra med tillämpning av paritetsbestämmelser i förhållande till Booking.coms konkurrenter och i förhållande till i hotellens egna försäljningskanaler vad gäller priser och villkor som inte görs allmänt tillgängliga online. Tidigare tillämpade paritetsbestämmelser, enligt vilka hotell inte fick erbjuda Booking.coms konkurrenter bättre villkor än Booking.com, ansågs preliminärt begränsa konkurrensen mellan onlineresebyråer. Åtagandet förenades med ett vite om totalt 35 miljoner kronor.

   

Make Up Store

2012-12-15
(Dnr 402/2010)
Åtagande att ändra i butikskassasystem och rutiner avseende prissättning så att franchisetagarna i praktiken kan avvika från av Make Up Store rekommenderade konsumentpriser. Åtagandet förenades med ett vite om 750 000 kronor.

   

Reitan Servicehandel

2006-02-06
(Dnr 994/2004)
Åtagande att ändra i butiksdatasystem och rutiner avseende prissättning så att franchistagare i praktiken kan avvika från av Reitan Servicehandel rekommenderade konsumentpriser.

   

Eco-Boråstapeter 

2005-12-13
(Dnr 532/2004)
Åtagande att i avtal med återförsäljare inom ramen för ett selektivt återförsäljarsystem upphöra med tillämpning av ett marknadstäckningsvillkor och att övrigt i tillämpa återförsäljarsystemet på ett icke-diskriminerande sätt.

   

Interflora 

1999-11-23
(Dnr 618/1999)
Åläggande att inte tillämpa viss konkurrensklausul i standardavtal med medlemmarna i Interflora-kedjan. Klausulen ansågs begränsa den faktiska och potentiella konkurrensen på marknaden samt eliminera konkurrensen mellan Interflora-medlemmar såvitt avsåg vissa produkter.  

 

2001-01-30
(MD 2001:3)
MD ansåg att konkurrensklausulen inom ramen för ett kedjesamarbete inte hade märkbara konkurrensbegränsande effekter i strid med 6 § KL (nu 2 kap. 1§). Det av KKV meddelade åläggandet upphävdes därför. 

 

Avskrivningsbeslut (urval av allmänintresse)

Företag/aktörKonkurrensverket (KKV)

Expedia Inc.

2015-10-05
(Dnr 595/2013)
Sedan Konkurrensverket och ytterligare konkurrensmyndigheter inom EU inlett utredningar avseende onlineresebyrån Expedias villkor i avtal med hotell, ändrade företaget tillämpningen av sina avtalsvillkor från den 1 augusti 2015. Ändringarna innebar bl.a. att Expedia inte längre kräver att de priser som hotellen erbjuder via Expedias onlineplattform måste vara lika eller lägre än de priser hotellen erbjuder via andra konkurrerande onlineplattformar. Konkurrensverket godtog i april 2015 ett frivilligt åtagande från Expedias konkurrent Booking.com att göra likartade ändringar av avtalsvillkor (dnr 596/2015). Eftersom de villkor som Konkurrensverket preliminärt ansåg konkurrensbegränsande inte längre tillämpades beslutade Konkurrensverket att avsluta utredningen mot Expedia.

13:e Protein Import AB 

2014-10-30
(Dnr 559/2013)
En tillverkare av proteinpulverprodukter tillämpade tvingande lägstapriser (vertikal prisstyrning) gentemot sina återförsäljare. Konkurrensverkets utredning visade bl.a. att företagets marknadsandel var mycket begränsad och att det på marknaden rådde stark konkurrens mellan många olika tillverkare av proteinpulverprodukter liksom mellan många olika återförsäljare, varför det kunde antas att förfarandet inte skulle leda till någon större skada för konkurrensen och konsumenterna. Mot denna bakgrund beslutade Konkurrensverket att det inte fanns skäl att prioritera en fortsatt utredning i ärendet. 

Stockholm Skavsta Flygplats AB 

2012-03-26
(Dnr 474/2009)
Ärendet rörde ett exklusivt leverantörsavtal avseende busstrafik till och från Skavsta flygplats. Konkurrensverket utredde om exklusiviteten riskerade att leda till utestängning av faktiska eller potentiella konkurrenter på marknaden. Utredningen visade att det fanns konkurrerande leverantörer som kunde erbjuda likartad trafikeringslösning som den som omfattades av det aktuella avtalet. Vidare gav utredningen inte stöd för att det var nödvändigt för konkurrerande leverantörer att trafikera flygplatsen för att verka på den relevanta marknaden. Mot denna bakgrund, samt med beaktande av möjligheten till förtida uppsägning, beslutade Konkurrensverket att det inte fanns skäl att prioritera en fortsatt utredning i ärendet.

 

Horisontella konkurrensbegränsande samarbeten

Missbruk av dominerande ställning

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Företagskoncentrationer

Övriga beslut och domar

Senast uppdaterad: