Världsdagen för konkurrens

Den ideella organisationen CUTS International (Consumer Unity & Trust Society) har med stöd av FN:s handelsorgan UNCTAD lanserat ett initiativ för att utlysa den 5 december till världsdagen för konkurrens.

Forskningsrapport om prissättningen på drivmedel

Professorerna Øystein Foros och Frode Steen vid Norges Handelshøyskole i Bergen har på uppdrag av Konkurrensverket genomfört en konkurrensanalys av den svenska detaljhandelsmarknaden för drivmedel med särskilt fokus på prissättning och eventuella...

Utredning av planerat statistiksamarbete inom bokbranschen avslutad

Konkurrensverket har utrett om Svenska Förläggarföreningens och Svenska Bokhandlareföreningens planerade samarbete kring statistik inom bokbranschen strider mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete.

Sund konkurrens förutsätter lika regler

En mer effektiv kontroll av de företag som är verksamma i Sverige skulle göra det svårare för oseriösa företag att agera. Det skriver företrädare för branschorganisationer, myndigheter och fackföreningar i en gemensam debattartikel idag.

Kommunala särkrav om byggnaders tekniska egenskaper kan hindra en ökad bostadsproduktion

Konkurrensverket har yttrat sig över en lagpromemoria som föreslår en reglering av kommunernas möjligheter att ställa egna krav på byggnaders tekniska egenskaper.