Konkurrensverket ser positivt på snabbare tillståndsprocesser för elnätskoncessioner

Konkurrensverket ser positivt på att förenkla och påskynda byggandet av elnät genom att i större utsträckning kunna ge undantag från koncessionsplikten. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande över betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (S...

Förvärv på marknaden för tekniska produktionstjänster kan genomföras

Konkurrensverket har efter särskild undersökning beslutat att lämna NEP Sweden AB:s förvärv av HDR Sweden AB utan åtgärd. Det innebär att förvärvet kan genomföras.

Riksrevisionen har granskat Konkurrensverkets tillsyn

Riksrevisionen har genomfört en granskning av Konkurrensverkets konkurrens- och upphandlingstillsyn. Fokus har varit att granska om tillsynsarbetet sker på ett effektivt sätt, och om myndigheten ingriper välgrundat och effektivt mot marknadsskadliga...

Konkurrensverket avstyrker förslag om skyddad yrkestitel

I yttrandet till regeringen över slutbetänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) avstyrker Konkurrensverket utredningens förslag om skyddad yrkestitel för yrket undersköterska.

Karo Pharmas köp av Trimb Holding godkänns efter åtagande

Efter att Karo Pharma åtagit sig att avyttra ett varumärke har Konkurrensverket beslutat att lämna företagets köp av Trimb Holding utan åtgärd. Det innebär att affären kan genomföras.