Ickevalsalternativet i vårdvalet bör inte grundas på närhetsprincipen

Konkurrensverket avstyrker i ett remissyttrande ett förslag om att närhetsprincipen ska vara ickevalsalternativ i vårdvalssystemen. Konkurrensverket har nyligen publicerat ett ställningstagande som innebär att ett ickevalsalternativ som baseras på...

Stora olikheter i kommunala bostadsföretags borgensavgifter

Press Någon enhetlig metod för att beräkna borgensavgifter för kommunala bostadsföretag används inte, i stället är det stora olikheter i hur avgifterna beräknas. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket.

Särskild undersökning av förvärv som rör mobila betalningslösningar för parkering

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett anmält förvärv som rör mobila betalningslösningar för parkering.

Lämna synpunkter på utkast till ny prioriteringspolicy

Konkurrensverket utreder inte alla tips och klagomål som anmäls till oss eller som vi upptäcker genom vår omvärldsbevakning. Urvalet av vilka ärenden som vi utreder görs utifrån en särskild prioriteringspolicy där olika omständigheter viktas mot...

Exklusivavtal mellan träningsföretag förbjuds

Press Bruce, ett företag som säljer träningstjänster, ska upphöra med att tillämpa exklusivavtal med olika träningsanläggningar fram till dess att Konkurrensverket slutligt har avgjort frågan om dessa avtal är förbjudna enligt konkurrenslagen.