Fördjupad utredning av Com Hems förvärv av Canal Digital Kabel-TV

Det aktuella förvärvet anmäldes av Com Hem till Konkurrensverket den 22 juli 2011. I samband med den hittillsvarande utredningen har flera aktörer riktat uppmärksamheten på olika negativa effekter som kan uppkomma genom förvärvet.  Com Hem har anfört a...

Företag gynnas av kommuners och myndigheters självsanering

Press Efter skärpningen av konkurrenslagen utsätts färre företag för konkurrens från statliga eller kommunala aktörer. Lagskärpningen förra året har gett önskat resultat. Det framgår av Konkurrensverkets skrivelse till regeringen.

Fördjupad utredning av Arla/Milko-affären

Konkurrensverket har den 27 juli 2011 beslutat genomföra en s.k. särskild undersökning av det planerade samgåendet mellan Arla och Milko.

Begränsa inte öppenhetsprincipen

Konkurrensverket är positivt inställt till åtgärder som syftar till förenklingar av regelverk som ger ökad klarhet och förutsägbarhet. Åtgärder som kan underlätta nyetablering och verksamhet i ekonomiska föreningar måste i förlängningen anses gynna...

Konkurrensverket positivt till minskat statlig fastighetsinnehav

Med ett minskat statlig fastighetsinnehav minskar också risken för osund konkurrens mellan offentliga och privata uthyrare av fastigheter. Det är bra, anser Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.