Förslag om förbud mot orättvisa handelsmetoder bör övervägas ytterligare

Konkurrensverket anser att effekterna av att införa mer långtgående regelverk än vad som krävs av direktivet om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan bör analyseras djupare. Det gäller också flera av de andra...

Uppdaterad prioriteringspolicy för Konkurrensverket

Konkurrensverkets prioriteringspolicy för tillsynen ska alltid vara aktuell och återspegla hur verksamheten bedrivs. En ny och uppdaterad policy är nu beslutad och publicerad.

Ingen framgång i domstol för ostproducenter

Press De företag som överklagade Konkurrensverkets beslut att förbjuda en företagskoncentration som skulle ge dem kontroll över de tre ostvarumärkena Präst, Herrgård och Grevé nådde ingen framgång i domstol. Det framgår av ett beslut från Patent- och...

Ickevalsalternativet i vårdvalet bör inte grundas på närhetsprincipen

Konkurrensverket avstyrker i ett remissyttrande ett förslag om att närhetsprincipen ska vara ickevalsalternativ i vårdvalssystemen. Konkurrensverket har nyligen publicerat ett ställningstagande som innebär att ett ickevalsalternativ som baseras på...

Stora olikheter i kommunala bostadsföretags borgensavgifter

Press Någon enhetlig metod för att beräkna borgensavgifter för kommunala bostadsföretag används inte, i stället är det stora olikheter i hur avgifterna beräknas. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket.