Tidigare vinnare – företagsekonomi

Här kan du läsa om vilka som vunnit pris för sina uppsatser i företagsekonomi. Uppsatstävlingen har funnits sedan 1995 och kategorin företagsekonomi sedan 2003.

2010

1:a pris, 15 000 kr, Emil Aho och Henrik Åslund
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs Universitet
Uppsats: Priskonvergens i EMU, vad har hänt?
Handledare: Joakim Westerlund
Motivering: ”För en mycket väl genomförd studie av prisutvecklingen inom EMU-området som belyser betydelsen av handelsbarhet och effekten av eurons införande.

Läs uppsatsen (1 MB)

2009

2:a pris, 12 000 kr, Annika Wetterlund
Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping
Uppsats: Kommunikation i offentlig upphandling. En explorativ studie av kommuniationen mellan myndigheter och småföretag
Handledare: Staffan Sundin
Motivering: ”För en bra genomförd studie av ett viktigt och intressant område där mer kunskap behövs.

Läs uppsatsen (594 kB)

3:e pris, 7 000 kr, Mahmoud Azzam och Jenny Karlquist
Institutionen för finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
Uppsats: Effects of Allegations of Corporate Misconduct on Share Value - A Study on the Swedish Market
Handledare: Mike Burkart
Motivering: ”För en intresseväckande studie av vad ägare förlorar på att deras företag deltar i karteller.

Läs uppsatsen (558 kB)

2006

1:a pris, 15 000 kr, Caroline Westholm
Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm
Uppsats: Avregleringen av telekommarknaden i Sverige
Handledare: Per Andersson
Motivering: "Författaren uppvisar mycket god kunskap om det empiriska området, metodmedvetenhet och teoretisk insikt. En systematisk fallstudie som lyfter fram den omfattande komplexitet som konkurrens och reglering därav innebär. Analysen som sker stegvis visar särskilt på de olika aktörernas tolkningar och agerande vilket bidrar till kunskapsutveckling och implikationer".

Läs uppsatsen (648 kB)

2005

1:a pris, 10 000 kr, Ulrika Olofsson och Catrin Alsén
Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet
Uppsats: Konkurrens eller inte? En undersökning av konkurrenssituationen på den svenska privatbankmarknaden
Handledare: Stig Johansson och Ola Feurst
Motivering: "Uppsatsen behandlar en för Konkurrensverket intressant fråga – hur har konkurrenssituationen på den svenska bankmarknaden förändrats efter avregleringarna. Uppsatsen är välskriven och redovisar en gedigen empirisk studie, baserad på fallstudier av fyra storbanker, tre nischbanker, samt andra aktörer på bankmarknaden. Studien och den genomförda analysen bidrar med intressant kunskap om svårigheterna att stimulera en utveckling mot ökad konkurrens och det konstateras att tillgången på information och konsumenternas agerande är av stor betydelse för denna utveckling. Därigenom banar uppsatsen vägen för vidare forskning på området".

Läs uppsatsen (456 kB)

2004

1:a pris, 10 000 kr, Sofia Ulver
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Uppsats: Dagligvaruhandelns egna varumärken och dess marknadsstrukturella konsekvenser på den svenska marknaden
Handledare: Ulf Johansson
Motivering: "Uppsatsen redovisar en gedigen empirisk studie, baserad på scannerdata, om vilka effekter som dagligvaruhandelns egna varumärken har på marknadsandelar, prisnivå, promotion och differentiering. Den nyttjade metoden såväl som den genomförda analysen bidrar med intressant kunskap och banar vägen för vidare forskning på området".

Läs uppsatsen (523 kB)

2:a pris, 7 000 kr, Jenny Pettersson och Lena Plym Forsell
Institutionen för företagsekonomi vid Umeå universitet
Uppsats: Irrationalitet i en offentlig upphandling?
Handledare: Maria Bengtsson
Motivering: "En för Konkurrensverket intressant fråga - huruvida offentlig upphandling kan ske på konkurrensneutrala villkor - belyses i uppsatsen på ett nytt och innovativt sätt. Genom att med hjälp av beslutsteori visa på ofullständigheten i beslutssituationen ges ett bidrag till förståelsen av den komplexitet som omger offentlig upphandling. Uppsatsen bygger på solida studier och har en väl grundad teoretisk bas."

Läs uppsatsen (765 kB)

3:e pris, 3 000 kr, Ulrika Olofsson och Malin Karlsson
Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet
Uppsats: Alkoholen, Reklamen och Makten
Handledare: Bengt Barius
Motivering: "Uppsatsen behandlar en högaktuell och intressant frågeställning som är väl behandlad trots att området generellt sett är svårtillgängligt för studier. Författarna visar prov på god ämneskunskap och har presterat en välskriven uppsats".

Läs uppsatsen (341 kB)

2003

1:a pris, 20 000 kr, Linda Carlsson och Johan Kikas
Handelshögskolan vid Umeå Universitet
Uppsats: Maktkamp i dagligvaruhandeln – En studie av konkurrensen mellan leverantörsvarumärken och detaljisternas egna märkesvaror
Handledare: Owe R Hedström.
Motivering: "Ett spännande ämne som skiljer sig från den vanliga konkurrensforskningen vilken betonar den horisontella konkurrensen inom branschen".

Läs uppsatsen (650 kB)