Pristagare i uppsatstävlingen

2015 deltog 37 uppsatser i Konkurrensverkets uppsatstävling för året med tema konkurrens och upphandling. Fem uppsatsbidrag gick vidare och belönades med sammanlagt 100 000 kronor. Tävlingen har avgjorts i klasserna juridik respektive ekonomi.

Pristagare – Juridik 2015

1:a pris: 20 000 kr, Theodor Elander, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.
Uppsats: På jakt efter syftet. En utredande analys av distinktionen mellan syftes- och resultatöverträdelser, Kommissionens beslut i Lundbeck och reverse payments i läkemedelssektorn.
Handledare: Marios Iacovides
Motivering: "Uppsatsen behandlar ett svårt och omdebatterat ämne - skillnaden mellan syftes- och resultatöverträdelser - och analyserar förtjänstfullt gränsdragningen på ett konkret fall som också rör ett komplicerat område - patentsystemets betydelse inom läkemedelssektorn. Författaren visar mycket god förståelse för det komplicerade samspelet mellan konkurrensrätt och immaterialrätt. Uppsatsen är välskriven och har ett stort inslag av konkreta egna bedömningar och åsikter som är väl underbyggda."

Läs uppsatsen

2:a pris: 15 000 kr, Emma Olsson, Juridiska institutionen vid Lunds universitet.
Uppsats: Upphandlingsrättsliga sanktioner vid korruption - Uteslutning som medel för att stävja korruption.
Handledare: Henrik Norinder
Motivering: "Uppsatsen behandlar ett mycket aktuellt ämne på ett bra och strukturerat sätt. Utöver en bred genomgång av praxis har författaren breddat ämnet och sätter det på ett klargörande sätt i sitt sammanhang där många olika regelverk samverkar. Uppsatsen innehåller konkreta slutsatser om den praktiska tillämpningen av de upphandlingsrättsliga sanktionerna."

Läs uppsatsen

2:a pris: 15 000 kr, Alexander Engström, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.
Uppsats: Väsentliga förändringar av offentliga kontrakt.
Handledare: Olle Lundin
Motivering: "Vad som utgör väsentliga förändringar av offentliga kontrakt är en i hög grad praktisk och aktuell fråga. Författaren visar god analytisk förmåga vid genomgången av praxis och god förståelse för samspelet mellan upphandlingsreglerna och de civilrättsliga avtalsförhållandena. Uppsatsen är praktisk, aktuell och bidrar med nyttiga insikter."

Läs uppsatsen

Pristagare – Ekonomi 2015

1:a pris: 25 000 kr, Christian Albertsson och Housam Attar, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet.
Uppsats: Små företag och offentlig upphandling.
Handledare: Jörgen Dahlgren
Motivering: "Ett aktuellt och relevant ämnesval där författarna empiriskt undersöker hinder som företag upplever i samband med offentliga upphandlingar. Litteraturgenomgången är omfattande och författarna har på ett mycket ambitiöst sätt samlat in ett omfattande datamaterial. Den empiriska datan kommer dels från småföretag och dels från upphandlande myndigheter. Därmed görs en kartläggning av både småföretags upplevda hinder och upphandlarnas perspektiv på frågan. Uppsatsen ger därmed värdefulla insikter till alla som verkar för ett ökat deltagande av småföretag i offentlig upphandling. Den insamlade datan är dessutom ett utmärkt underlag till fortsatta empiriska studier av småföretagarens upplevda hinder när det gäller offentlig upphandling."

Läs uppsatsen

1:a pris: 25 000 kr, Erik Johansson, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Nationalekonomi.
Uppsats: Competitive Tendering of Public Transport, Estimating Effects of Competition.
Handledare: Sofia Lundberg
Motivering: "Den här uppsatsen behandlar frågan om fler budgivare leder till lägre pris vid kombinatorisk upphandling av bussturer. Kombinatorisk upphandling kan användas i auktioner där budgivarna har möjlighet att simultant bjuda på fler än ett objekt (eller kontrakt). Formatet har den attraktiva egenskapen att den ger möjlighet att uttrycka skalfördelar över kontrakten. Området är teoretiskt komplext och empiriskt relativt outforskat. I rapporten hanteras detta på ett lämpligt och välskrivet sätt. Studien omfattar data från en bussupphandling i Västernorrland och med hjälp av statistisk analys beläggs att en ökning av antalet budgivare leder till lägre kostnader för den upphandlande myndigheten. Uppsatsen är välstrukturerad och mycket välskriven där varje steg i den empiriska analysen är tydligt beskriven."

Läs uppsatsen


Bilderna får användas för journalistiskt bruk i sammanhang som rör uppsatstävlingen. Fotografens namn ska uppges.

Gruppbild, pristagare 2015
Prisutdelningen i Konkurrensverkets uppsatstävling skedde vid en ceremoni på Rosenbad. Från vänster: Dan Sjöblom (Generaldirektör, Konkurrensverket), Christian Albertsson, Erik Johansson, Theodor Elander, Emma Olsson och Alexander Engström. Pristagare Housam Attar kunde tyvärr inte närvara vid fototillfället. Foto: Kristina Evensen
| Högupplöst jpg |

 

Theodor Elander
Theodor Elander, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Foto: Joen Söderholm
| Högupplöst jpg |

 

Emma Olsson
Emma Olsson, Juridiska institutionen vid Lunds universitet. Foto: Joen Söderholm
| Högupplöst jpg |

 

Alexander Engström
Alexander Engström, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Foto: Joen Söderholm
| Högupplöst jpg |

 

Christian Albertsson
Christian Albertsson, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet. Medförfattare Housam Attar kunde tyvärr inte närvara. Foto: Joen Söderholm
| Högupplöst jpg |

 

Erik Johansson
Erik Johansson, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Nationalekonomi. Foto: Joen Söderholm
| Högupplöst jpg |

 

 

Senast uppdaterad: