Pristagare i uppsatstävlingen

2018 deltog 30 uppsatser i Konkurrensverkets uppsatstävling med tema konkurrens och upphandling. Fem uppsatsbidrag gick vidare och belönades med sammanlagt 100 000 kronor.

Pristagare – Ekonomi 2018

1:a pris: 30 000 kr, Joel Rosman,
Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm.
Uppsats: Wind-Generated Congestion and Market Power – Evidence from a hydropower-based electricity market.
Handledare: Chloé Le Coq
Motivering:En väl genomförd analys av marknadsmakt på den svenska elmarknaden. Författaren använder ekonomisk teori för att visa hur och varför vattenkraftsproducenter i norra Sverige kan utnyttja sin marknadsmakt på ett konkurrenshämmande sätt. Uppsatsen hävdar att vattenkraftsföretag kan ställa om produktion till perioder med högre priselasticitet i efterfrågan och därigenom öka sina vinster. Författaren använder detaljerad kunskap om marknadsstruktur som grund för en empirisk strategi för att bekräfta och mäta denna teoretiskt identifierade effekt. För att bestämma om vattenkraftsproducenterna faktiskt utnyttjar sin marknadsmakt är uppsatsen beroende av en empirisk strategi där de använder vindprognoser i Danmark för att avgöra om vattenkraftsföretag i norra Sverige strategiskt minskar elproduktionen i perioder med potentiellt hög elförsörjning från vindkraftverk i Danmark. Analysen är väl genomförd, presenterad och tolkad. Överlag är det en avancerad uppsats som använder ekonomisk inblick och relevanta verktyg för att ta itu med en fråga av yttersta vikt för konkurrenspolitiken.

Läs uppsatsen (849 kb)

2:a pris: 20 000 kr, Jingcheng Zhao och Tamina Matti,
Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm.
Uppsats: Evaluation of Classical Monopsony in Nursing Labor Markets: A Natural Experiment.
Handledare: Martina Björkman Nyqvist
Motivering:En väl genomförd undersökning av landstingens marknadsmakt som arbetsgivare för sjuksköterskor. Uppsatsen knyter an till ekonomisk teori för marknader med en köpare, så kallad monopsoni, och placerar tydligt in det egna bidraget i den empiriska litteraturen. För att studera hur koncentrationen av arbetsgivare påverkar sjuksköterskornas löner utnyttjar författarna öppningen och stängningen av BB Sophia i Stockholm för att genomföra en så kallad difference-in-differences-analys. Det visar sig att barnmorskornas löner ökade något jämfört med andra sjuksköterskor när BB Sophia öppnade 2014 för att sedan minska något när BB Sophia stängdes 2016. Analysen är noggrant genomförd och resultaten tolkas med gott omdöme.

Läs uppsatsen (3166 kb)

Pristagare – Juridik 2018

1:a pris: 25 000 kr, Erik Hedström,
Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Sökmotorer och vertikal integration – En studie av förbudet mot missbruk av dominerande ställning i artikel 102 FEUF.
Handledare: Helene Andersson
Motivering:Uppsatsen undersöker hur aktörer med etablerade sökmotorer på Internet kan integrera sig vertikalt och använda sökmotorerna till att styra konsumenter till aktörernas övriga tjänsteutbud på angränsande marknader. De kan därigenom få en fördel i konkurrensen på dessa angränsande marknader. Författaren beskriver på ett elegant sätt vilka konkurrensrättsliga problem som den här typen av favorisering av det egna tjänsteutbudet kan ge upphov till och hur det påverkar konkurrerande tjänsteleverantörers möjligheter att konkurrera. Uppsatsen berör ett högaktuellt och komplext ämne på ett mycket pedagogiskt sätt och är i sitt genomförande och sina slutsatser alltigenom föredömligt. Författaren visar genom uppsatsen prov på en ingående förståelse för förbudet mot missbruk av dominerande ställning och en imponerande förmåga att applicera dessa kunskaper på de tjänster och marknader som uppsatsen behandlar.

Läs uppsatsen (1072 kb)

2:a pris: 15 000 kr, Magnus Mårtensson,
Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Övergripande karaktär – begränsningar vid ändringar av offentliga kontrakt.
Handledare: 
Andrea Sundstrand
Motivering: ”Möjligheten att göra ändringar i upphandlade kontrakt är en aktuell fråga av stor praktisk betydelse. Uppsatsen tar sig an ämnet på ett förtjänstfullt sätt genom en föredömlig beskrivning av regelverket och dess teoretiska bakgrund. Författaren analyserar även regelverkets tillämpning i praktiken och belyser de svårigheter som kan uppkomma. Författaren presenterar en gedigen analys av såväl unionsrätten på området som de överväganden som gjordes i samband med genomförandet av 2014 års direktiv i svensk rätt. Författaren uppvisar därigenom en god analytisk förmåga som leder fram till väl underbyggda slutsatser.

Läs uppsatsen (645 kb)

3:e pris: 10 000 kr. Oskar Törngren,
Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Mergers in big data-driven markets – Is the dimension of privacy and protection of personal data something to consider in the merger review?
Handledare: Niousha Nademi
Motivering:Uppsatsen undersöker om skyddet av personuppgifter bör beaktas som en icke-ekonomisk parameter vid bedömningen av företagskoncentrationer. Författaren diskuterar hur företagskoncentrationer kan leda till ett sämre skydd för konsumenternas personuppgifter och att detta bör betraktas som en form av direkt konsumentskada vid förvärvsprövningen. Ämnet är komplicerat och kräver ingående kunskaper om hur prövningen av företagskoncentrationer går till. Författaren belyser på ett bra sätt de utmaningar som företagskoncentrationer kan innebära på marknader där insamling och användning av personuppgifter är en central del i marknadernas funktionssätt.” 

Läs uppsatsen (966 kb)


Bilderna får användas för journalistiskt bruk i sammanhang som rör uppsatstävlingen.

Uppsatsvinnarna Tamina Matti, Erik Hedström, Magnus Mårtensson,
Oskar Törngren, Joel Rosman och Konkurrensverkets generaldirektör
Rikard Jermsten.
Högupplöst bild


Joel Rosman, Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm.
Högupplöst bild

Tamina Matti, Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm.
Högupplöst bildErik Hedström, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Högupplöst bild

 

Magnus Mårtensson, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Högupplöst bild

 

Oskar Törngren, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Högupplöst bild

Senast uppdaterad: