Pristagare i uppsatstävlingen

2017 deltog 29 uppsatser i Konkurrensverkets uppsatstävling för året med tema konkurrens och upphandling. Fem uppsatsbidrag gick vidare och belönades med sammanlagt 100 000 kronor. Tävlingen har avgjorts i klasserna juridik respektive ekonomi.

Pristagare – Ekonomi 2017

1:a pris: 30 000 kr, Karin Fura och Elsa Horn af Rantzien, Nationalekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm.
Uppsats: The Swedish Pharmaceutical Market: Competition and Pricing Post-Deregulation.
Handledare: Matilda Orth
Motivering: ”Uppsatsen undersöker hur konkurrens påverkar apotekens priser på icke receptbelagda läkemedel. Frågeställningen är enkel men som uppsatsen pedagogiskt visar kräver den betydande metodologisk sofistikation för att besvaras på ett vederhäftigt sätt. Uppsatsen är i sitt genomförande, slutsatser, empirisk metod, teoretiska medvetenhet och forskningsanknytning alltigenom föredömlig.”

Läs uppsatsen (700 kb)

Läs en intervju med Karin Fura och Elsa Horn af Rantzien

2:a pris: 20 000 kr, Martin Bergqvist, Nationalekonomiska institutet vid Umeå universitet.
Uppsats: Searching the Mortgage Market: An Estimated Consumer Search Model of the Swedish Mortgage Market.
Handledare: Carl Lönnbark
Motivering: ”Uppsatsen studerar empiriskt i vilken utsträckning prisspridning på bolåneräntor kan förstås ur ett sökteoretiskt perspektiv. Författaren använder en strukturell ansats för att estimera sökkostnader och finner betydande sökkostnader på marknaden. Simuleringar tyder också på att en begränsad ökning av sökkostnaderna kan ge betydande effekter på räntorna. Sammanfattningsvis belyser uppsatsen konkurrensförutsättningar på en viktig marknad med en väl genomförd empirisk analys.”

Läs uppsatsen (2,8 Mb)

Pristagare – Juridik 2017

1:a pris: 20 000 kr, Hanna Svensson, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Hyresavtal och offentlig upphandling.
Handledare: Andrea Sundstrand
Motivering: ”En mycket bra genomgång av rättsläget i ett komplicerat och angeläget problemområde. Författaren diskuterar på ett föredömligt sätt hur olika rättsområden, inklusive hyresrätt, kan inverka på bedömningen av om ett visst undantag från upphandlingsreglerna är tillämpligt. Uppsatsen visar på ett mycket bra sätt hur anknytningen till civilrätt kan användas för att lösa ett upphandlingsrättsligt problem.”

Läs uppsatsen (670 kb)

Läs en intervju med Hanna Svensson

2:a pris: 17 000 kr, David Kristing, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Standard-Essential Patents – Balancing the Interests of Intellectual Property and Competition under EU Law.
Handledare: Björn Lundqvist
Motivering: ”Samspelet mellan patent, standardisering, konkurrens och innovationer får allt större aktualitet. Patenträtten är viktig för att driva forskning och innovation, men patent kan också inverka negativt på innovation och konkurrens. Uppsatsen redogör på ett berömligt sätt för den komplicerade relationen mellan immaterialrätt och konkurrensrätt, och hur domstolarna sökt finna en bra balans mellan olika målsättningar.”

Läs uppsatsen (1 Mb)

3:e pris: 13 000 kr, Esmeralda Eberhardson, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
Uppsats: Services of general economic interest - An (im)possibility in Swedish municipal housing policy.
Handledare: Jörgen Hettne
Motivering: ”Tillgången på bostäder är en av Sveriges ödesfrågor, och inom vissa kommuner är möjligheten att bygga bostäder på kommersiell basis ytterst begränsad. Detta aktualiserar frågan om kommunalt ekonomiskt stöd är nödvändigt vid byggnation, och om detta är tillåtet enligt EU:s statsstödsregler. Uppsatsen redogör på ett kreativt, tydligt och strukturerat sätt för dessa frågor. Den diskuterar på ett förtjänstfullt sätt EU-rättens förutsättningar och betydelsen av den svenska kontexten.”

Läs uppsatsen (700 kb)


Bilderna får användas för journalistiskt bruk i sammanhang som rör uppsatstävlingen. Fotografens namn ska uppges.

Gruppbild: Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten tillsammans med pristagarna i Konkurrensverkets uppsatstävling 2017

Prisutdelningen i Konkurrensverkets uppsatstävling skedde vid en ceremoni på Rosenbad.
Från vänster: Rikard Jermsten (generaldirektör, Konkurrensverket), Hanna Svensson, Elsa Horn af Rantzien, Karin Fura, Esmeralda Eberhardson och David Kristing. Foto: Kristina Evensen

 

Karin Fura och Elsa Horn af Rantzien, Nationalekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm.
Elsa Horn af Rantzien och Karin Fura, Nationalekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Foto: Marie Strömberg Lindvall
Högupplöst jpg

 

Hanna Svensson, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Hanna Svensson, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Foto: Marie Strömberg Lindvall
| Högupplöst jpg |

 

David Kristing, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
David Kristing, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Foto: Marie Strömberg Lindvall
| Högupplöst jpg

 

Esmeralda Eberhardson, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
Esmeralda Eberhardson, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Foto: Marie Strömberg Lindvall
| Högupplöst jpg |

 

Martin Bergqvist, Nationalekonomiska institutet vid Umeå universitet kunde tyvärr inte delta vid prisutdelningen. Foto saknas.

 

 

 

Senast uppdaterad: