Pristagare i uppsatstävlingen

2016 deltog 37 uppsatser i Konkurrensverkets uppsatstävling för året med tema konkurrens och upphandling. Sex uppsatsbidrag gick vidare och belönades med sammanlagt 100 000 kronor. Tävlingen har avgjorts i klasserna juridik respektive ekonomi.

Pristagare – Juridik 2016

1:a pris: 25 000 kr, Victoria Volny, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
Uppsats: Personuppgifter som valuta i den digitala ekonomin. En analys av den konkurrensrättsliga betydelsen av förvärv, insamling och hantering av personuppgifter i EU.
Handledare: Xavier Groussot
Motivering: "Uppsatsen behandlar en komplex och mycket aktuell fråga – personuppgifter som valuta i den digitala ekonomin och hur den tillgången kan beaktas vid en konkurrensrättslig analys. Författaren har i en väldisponerad uppsats på ett föredömligt sätt beskrivit och utvecklat frågans teoretiska bakgrund och utveckling i rättspraxis. Analysen visar att författaren har en mycket god förståelse för de svåra frågor som hanteringen av personuppgifter ger upphov till i ett konkurrensrättsligt sammahang. Uppsatsen är ett intressant bidrag till den pågående utvecklingen inom detta område."

Läs uppsatsen

2:a pris: 15 000 kr, Jacob Nilsson, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
Uppsats: Preklusionsfrist i mål om offentlig upphandling - En juridisk och rättsekonomisk studie.
Handledare: Henrik Norinder
Motivering: "Frågan om det ska införas en processuell preklusionsfrist i mål om offentlig upphandling har hittills behandlats i två svenska utredningar. Uppsatsen tar sig an denna fråga på ett mycket förtjänstfullt sätt, bland annat genom att analysera EU-domstolens avgöranden i förhållande till den nationella rätten. Författaren uppvisar stor självständighet och en god förmåga till kritisk granskning av svensk gällande rätt. Uppsatsen är strukturellt genomarbetad och innehåller väl underbyggda slutsatser."

Läs uppsatsen

3:e pris: 10 000 kr, Haris Ćatović, Juridicum vid Stockholms universitet.
Uppsats: Refusal to License Intellectual Property Rights as Abuse of Dominant Position in EU Competition Law. The Implications of the Huawei Judgment.
Handledare: Björn Lundqvist
Motivering: "Frågan om hur vägran att licensiera immateriella rättigheter ska behandlas in om konkurrensrätten har fått ny aktualitet i och med EU-domstolens dom i Huawei-målet. Författaren har på ett förtjänstfullt sätt redogjort för rättsutvecklingen och hur Huawei-domen påverkar bedömningen den framtida analysen av denna komplicerade fråga."

Läs uppsatsen

Pristagare – Ekonomi 2016

1:a pris: 20 000 kr, Hampus Sporre, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Uppsats: A for effort: an empirical analysis of the effect of competition on grade inflation in Swedish schools.
Handledare: Alessandro Martinello
Motivering: "En excellent uppsats där författaren genomför en tydlig och intressant diskussion med den centrala hypotesen att konkurrens driver på betygsinflationen bland svenska gymnasieskolor. Denna hypotes stöds av hans naturliga experiment med den så kallade John Bauer-konkursen. Uppsatsen är ett intressant bidrag till den pågående diskussionen om betygsinflation och dess bakomliggande orsaker."

Läs uppsatsen

2:a pris: 17 500 kr, Jadwiga Cletus, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Uppsats: An Investigation of Bid Collusion within the Swedish Generic Drugs Market.
Handledare: Johan Stennek
Motivering: "En mycket väl genomförd studie där författaren undersöker ifall det finns otillåtna samarbeten vad gäller budgivning i upphandlingar av generiska läkemedel. Författaren har visat prov på stor skicklighet i sitt genomförande av studien och har genom att initialt identifiera potentiella prissamarbeten utvecklat nya tester för att upptäcka dylika samarbeten i större datamängder."

Läs uppsatsen

3:e pris: 12 500 kr, Kristina Boo och Frida Lönnberg, vid Handelshögskolan i Stockholm.
Uppsats: Opportunistic behaviour in quasi-markets of home care. A study on the compliance of granted and provided home care hours in Swedish municipalities.
Handledare: Martina Björkman Nyqvist
Motivering: "Författarna belyser ett väldigt aktuellt problem inom hemtjänstvården där de undersöker brukarnas behov av vård kontra faktiskt utförande av hemtjänstvård bland nio svenska kommuner. Baserat på en ny typ av elektronisk datainsamling, finner författarna att behoven tillfredsställs bättre om utförarna ersätts för faktiskt utförd vård snarare än utlovad vård, samt att brukare med större behov i mindre utsträckning får vården som utlovats dem. Författarna har genomfört en solid och väl utförd bakgrundsbeskrivning och litteraturgenomgång och utnyttjar en ny typ av elektronisk datainsamling i sin empiriska undersökning."

Läs uppsatsen


Bilderna får användas för journalistiskt bruk i sammanhang som rör uppsatstävlingen. Fotografens namn ska uppges.

Uppsatsvinnare 2016

Prisutdelningen i Konkurrensverkets uppsatstävling skedde vid en ceremoni på Rosenbad. Från vänster: Dan Sjöblom (Generaldirektör, Konkurrensverket), Hampus Sporre, Jacob Nilsson, Frida Lönnberg, Jadwiga Cletus, Haris Ćatović och Victoria Volny. Foto: Kristina Evensen

 

Bild på Victoria Volny
Victoria Volny, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Foto: Marie Strömberg Lindvall
Högupplöst jpg

 

Bild på Jacob Nilsson
Jacob Nilsson, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Foto: Marie Strömberg Lindvall
| Högupplöst jpg |

 

Bild på Haris Catovic
Haris Ćatović, Juridicum vid Stockholms universitet. Foto: Marie Strömberg Lindvall
| Högupplöst jpg |

 

Bild på Hampus Sporre
Hampus Sporre, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Foto: Marie Strömberg Lindvall
| Högupplöst jpg

 

Bild på Jadwiga Cletus
Jadwiga Cletus, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Foto: Marie Strömberg Lindvall
| Högupplöst jpg |

 

 Bild på Frida Lönnberg

Frida Lönnberg, Handelshögskolan i Stockholm. Foto: Marie Strömberg Lindvall
| Högupplöst jpg |

 

 

Senast uppdaterad: