Retail pricing, vertical control and competition in the Swedish gasoline market

Retail pricing, vertical control and competition in the Swedish gasoline market

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2013 Professorerna Øystein Foros och Frode Steen vid Norges Handelshøyskole i Bergen har på uppdrag av Konkurrensverket genomfört en konkurrensanalys av den svenska detaljhandelsmarknaden för drivmedel med särskilt fokus på prissättning och eventuella priscykler

Läs mer och beställ/ladda ner

Marknadsövervakning på den nordiska elmarknaden

Marknadsövervakning på den nordiska elmarknaden

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2013 Niclas Damsgaard vid Sweco har på uppdrag av Konkurrensverket tittat på hur marknadsövervakningen är utformad för olika elmarknader och jämfört detta med marknadsövervakning för andra råvarumarknader och finansiella marknader.

Läs mer och beställ/ladda ner

Stat, marknad och reglering i historiskt perspektiv

Stat, marknad och reglering i historiskt perspektiv

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2013 På uppdrag av Konkurrensverket har Jan Ottosson vid Uppsala universitet samt Lena Andersson-Skog vid Umeå universitet att belysa hur privata och statliga ägarintressen under olika perioder präglat ett antal delmarknader inom infrastruktur och välfärdssektorn under det moderna Sveriges framväxt.

Läs mer och beställ/ladda ner

Upphandling av IT - inlåsningseffekter och möjligheter

Upphandling av IT - inlåsningseffekter och möjligheter

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2013 På uppdrag av Konkurrensverket har jur. dr. Richard Wessman undersökt varför det vid upphandling av IT-system ofta åberopas att endast ett visst företag kan leverera upphandlingsföremålet, vilket gör att upphandlingen inte kan konkurrensutsättas

Läs mer och beställ/ladda ner

Inför prisregleringen av fjärrvärme - vilka lärdomar kan dras från ekonomisk teori och empiri?

Inför prisregleringen av fjärrvärme - vilka lärdomar kan dras från ekonomisk teori och empiri?

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2013 På uppdrag av Konkurrensverket har Jerker Holm vid Lunds universitet redogjort för ekonomisk teori och empirisk forskning som är relevant för en prisförändringsprövning av fjärrvärme. Rapporten tar upp ett antal aspekter som är viktiga att beakta vid utformningen av en prisreglering för fjärrvärme.

Läs mer och beställ/ladda ner