Karteller och korruption - otillåten påverkan mot offentlig upphandling

Karteller och korruption - otillåten påverkan mot offentlig upphandling

UPPHANDLING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 I Konkurrensverkets uppdrag ligger bland annat att främja forskning och kunskapsuppbyggnad på konkurrens- och upphandlingsområdet. Våren 2008 kom Konkurrensverket och Brottsförebyggande rådet (Brå) överens om att Brå skulle genomföra projektet ”Karteller och korruption inom offentlig upphandling”.

Läs mer och beställ/ladda ner

Att utvärdera anbud - utvärderingsmodeller i teori och praktik

Att utvärdera anbud - utvärderingsmodeller i teori och praktik

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 Konkurrensverket har gett fil dr Sofia Lundberg vid Umeå universitet och professor Mats Bergman vid Södertörns högskola i uppdrag att genomföra en analys av förekomsten och tillämpningen av anbudsutvärderingsmodeller i offentlig upphandling.

Läs mer och beställ/ladda ner

Mellanbanksavgifter i betalsystem - Bra eller dåligt för konsumenterna?

Mellanbanksavgifter i betalsystem - Bra eller dåligt för konsumenterna?

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har Karl Lundvall och Niklas Strand vid Copenhagen Economics undersökt konkurrenseffekter av mellanbanksavgifter. Det är författarna själva som svarar för slutsatser och bedömningar i rapporten.

Läs mer och beställ/ladda ner

Skall vi singla slant?

Skall vi singla slant?

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2008 I början av 2008 gav Konkurrensverket Tom Madell, professor i juridik, och Sofia Lundberg, doktor i nationalekonomi vid Umeå universitet, i uppdrag att analysera regler och förutsättningar för försäljning av kommunal mark och kommunala fastigheter ur ett konkurrensperspektiv.

Läs mer och beställ/ladda ner

Upphandling, avtalsutformning och innovationer

Upphandling, avtalsutformning och innovationer

UPPHANDLING, INNOVATION, UPPDRAGSFORSKNING, 2008 I början av 2008 gav Konkurrensverket Jan-Eric Nilsson, professor i transportekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), i uppdrag att utifrån ekonomisk teori analysera vanliga kontrakts- och avtalsformer från effektivitets- och konkurrenssynpunkt. Med utgångspunkt från förhållanden i bygg- och anläggningsbranschen studerar författaren bl.a. förutsättningarna för att med nya entreprenadformer komma till rätta med åtminstone en del av branschens problem.

Läs mer och beställ/ladda ner