Uppdragsforskning

Konkurrensverket lägger ut forskningsuppdrag som så kallad uppdragsforskning. Det rör frågeställningar där Konkurrensverket ser ett direkt behov av att undersöka eller belysa en avgränsad fråga.

En viktig skillnad mellan uppdragsforskning och annan traditionell forskning som Konkurrensverket finansierar är att anslag av medel till uppdragsforskning sker självständigt från Konkurrensverkets sida och inte efter ansökan från forskare.

Rapporterna presenteras i en särskild rapportserie för uppdragsforskning. De ska vara skrivna så att de blir tillgängliga även för icke-specialister och för personer utan forskarbakgrund. Dessa finns att ladda ner kostnadsfritt.

För att kvalitetssäkra de uppdrag Konkurrensverket lägger ut som uppdragsforskning knyts normalt en referensgrupp till varje projekt. Den består av personer som har särskild kompetens inom de aktuella områdena. Utöver att projekten redovisas och diskuteras i referensgruppen anordnar Konkurrensverket i vissa fall en workshop i samband med slutredovisningen av projektet.

Ytterligare information

Har du frågor om Konkurrensverkets uppdragsforskning,
hör av dig till Joakim Wallenklint, tfn 08-700 16 00.

Uppdragsforskningsrapporter

Marknadskoncentration  och korsägande av företag

Marknadskoncentration och korsägande av företag

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2019 Konkurrensverket har gett professor Lars Persson samt docent Pehr-Johan Norbäck i uppdrag att, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, ge en översikt av hur olika samägarformer av företag såsom korsägande och institutionellt ägande påverkar marknadskonkurrens och incitament för företagsutveckling i näringslivet.

Läs mer och beställ/ladda ner

Funktionsupphandling för innovation, välfärd och miljö

Funktionsupphandling för innovation, välfärd och miljö

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2019 Professor Charles Edquist har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt hur offentlig upphandling kan möjliggöra och vara en drivkraft för innovationer.

Läs mer och beställ/ladda ner

Prisspridning på e-handelsmarknader med låga sökkostnader

Prisspridning på e-handelsmarknader med låga sökkostnader

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2019 Professor Niklas Rudholm har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, tittat närmare på hur prisjämförelsesajterna påverkar prissättningen på internet. Doktorand Charlie Lindgren är medförfattare till uppdragsforskningrapporten.

Läs mer och beställ/ladda ner

När medför en offentlig finansiering en skyldighet att följa LOU

När medför en offentlig finansiering en skyldighet att följa LOU

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2018 Jur. dr Caroline Wehlander har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning belyst de marknadsregler som styr de samverkansformer som finns mellan offentliga myndigheter och externa aktörer och då särskilt utrett i vilka fall en samverkan omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU).

Läs mer och beställ/ladda ner

Byta bank, komplettera eller klaga - en studie av rörligheten på den svenska bankmarknaden med speciellt fokus

Byta bank, komplettera eller klaga - en studie av rörligheten på den svenska bankmarknaden med speciellt fokus

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2018 Jeanette Carlsson Hauff har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning belyst kundrörligheten på bankmarknaden utifrån en analys av marknaden och de eventuella hinder för rörlighet som potentiellt kan föreligga.

Läs mer och beställ/ladda ner