Uppdragsforskning

Konkurrensverket lägger ut forskningsuppdrag som så kallad uppdragsforskning. Det rör frågeställningar där Konkurrensverket ser ett direkt behov av att undersöka eller belysa en avgränsad fråga.

En viktig skillnad mellan uppdragsforskning och annan traditionell forskning som Konkurrensverket finansierar är att anslag av medel till uppdragsforskning sker självständigt från Konkurrensverkets sida och inte efter ansökan från forskare.

Rapporterna presenteras i en särskild rapportserie för uppdragsforskning. De ska vara skrivna så att de blir tillgängliga även för icke-specialister och för personer utan forskarbakgrund. Dessa finns att ladda ner kostnadsfritt.

För att kvalitetssäkra de uppdrag Konkurrensverket lägger ut som uppdragsforskning knyts normalt en referensgrupp till varje projekt. Den består av personer som har särskild kompetens inom de aktuella områdena. Utöver att projekten redovisas och diskuteras i referensgruppen anordnar Konkurrensverket i vissa fall en workshop i samband med slutredovisningen av projektet.

Ytterligare information

Har du frågor om Konkurrensverkets uppdragsforskning,
hör av dig till Joakim Wallenklint, tfn 08-700 16 00.

Uppdragsforskningsrapporter

Särredovisning av kostnader i kommunal verksamhet

Särredovisning av kostnader i kommunal verksamhet

FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2017 Forskarna Carl-Johan Petri och Nils-Göran Olve har på uppdrag av Konkurrensverket samlat in exempel på ett antal kommuners konkreta erfarenheter av särredovisning av kostnader. Utgångspunkten för studien har varit den ofta återkommande frågan från politiker, tjänstemän, myndigheter, massmedia och medborgare: ”Vad kostar det?”

Läs mer och beställ/ladda ner

Characteristics of Separate Operational Units – A Study on Aggregation Rules under Public Procurement Law

Characteristics of Separate Operational Units – A Study on Aggregation Rules under Public Procurement Law

UPPHANDLING, UPPDRAGSFORSKNING, 2017 Inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning har Kirsi-Maria Halonen vid University of Lapland i Finland utrett vad som utgör en upphandlande myndighet eller en separat operativ enhet.

Läs mer och beställ/ladda ner

Metoder för att utvärdera sysselsättningskrav vid offentlig upphandling - en översikt

Metoder för att utvärdera sysselsättningskrav vid offentlig upphandling - en översikt

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2017 Professor Dominique Anxo och lektor Thomas Ericson vid Linnéuniversitetet har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning genomfört en studie om potentiella effekter av sysselsättningskrav vid offentlig upphandling. De har också utrett hur en utvärdering av upphandling med sysselsättningskrav bör utföras.

Läs mer och beställ/ladda ner

Personbilsmarknad i förändring – konsekvenser för konkurrensförhållanden och konsumentskydd med särskild betoning på eftermarknaden

Personbilsmarknad i förändring – konsekvenser för konkurrensförhållanden och konsumentskydd med särskild betoning på eftermarknaden

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2016 Anders Parment vid Stockholms universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt hur eftermarknaden för personbilar i Sverige har utvecklats de senaste tio åren och hur denna utveckling påverkar, och kommer att påverka, konsumenternas intresse för ett rikt urval av produkter, goda möjligheter att jämföra alternativ och förmånlig prissättning.

Läs mer och beställ/ladda ner

Framväxten av mobila, elektroniska betalningstjänster i Sverige. En studie av förändring inom betalsystemet

Framväxten av mobila, elektroniska betalningstjänster i Sverige. En studie av förändring inom betalsystemet

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2016 Det svenska betalsystemet kommer framöver sannolikt att präglas av högre konkurrens, större krav på de etablerade företagen att prestera om de vill behålla sina positioner samt att nya innovativa tjänster och företag fortsätter att utvecklas i allt högre takt. Det framgår av en ny forskningsrapport som Niklas Arvidsson vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm har gjort inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning.

Läs mer och beställ/ladda ner