Uppdragsforskning

Konkurrensverket lägger ut forskningsuppdrag som så kallad uppdragsforskning. Det rör frågeställningar där Konkurrensverket ser ett direkt behov av att undersöka eller belysa en avgränsad fråga.

En viktig skillnad mellan uppdragsforskning och annan traditionell forskning som Konkurrensverket finansierar är att anslag av medel till uppdragsforskning sker självständigt från Konkurrensverkets sida och inte efter ansökan från forskare.

Rapporterna presenteras i en särskild rapportserie för uppdragsforskning. De ska vara skrivna så att de blir tillgängliga även för icke-specialister och för personer utan forskarbakgrund. Dessa finns att ladda ner kostnadsfritt.

För att kvalitetssäkra de uppdrag Konkurrensverket lägger ut som uppdragsforskning knyts normalt en referensgrupp till varje projekt. Den består av personer som har särskild kompetens inom de aktuella områdena. Utöver att projekten redovisas och diskuteras i referensgruppen anordnar Konkurrensverket i vissa fall en workshop i samband med slutredovisningen av projektet.

Ytterligare information

Har du frågor om Konkurrensverkets uppdragsforskning,
hör av dig till Joakim Wallenklint, tfn 08-700 16 00.

Uppdragsforskningsrapporter

Konkurrens och miljö

Konkurrens och miljö

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2016 Hans Henrik Lidgard vid Lunds Universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, studerat hur miljörättsliga aspekter tillgodoses vid konkurrensrättsliga överväganden vad avser såväl samarbetsöverenskommelser som dominerande ställning i EU. Medförfattare är Patrik Samuelsson.

Läs mer och beställ/ladda ner

Elektronisk upphandling - En analys av fördelar, nyttor, utmaningar och hinder

Elektronisk upphandling - En analys av fördelar, nyttor, utmaningar och hinder

UPPHANDLING, FORSKNING, ELEKTRONISK UPPHANDLING, UPPDRAGSFORSKNING, 2015 Konkurrensverket har gett Anne Engström vid Luleå tekniska universitet i uppdrag att, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, kartlägga nyttor och kostnader vid införandet av elektronisk upphandling för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer. Medförfattare är Åsa Wallström (Luleå tekniska universitet) och Esmail Salehi-Sangari (KTH).

Läs mer och beställ/ladda ner

Kontrakt och konkurrens i den regionala kollektiva busstrafiken

Kontrakt och konkurrens i den regionala kollektiva busstrafiken

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2015 Staffan Hultén vid Handelshögskolan i Stockholm har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt de regionala trafikmyndigheternas (RKM) användning av incitamentskontrakt.

Läs mer och beställ/ladda ner

Kundrörlighet på fondmarknaden. Kundernas rörelsemönster och drivkrafter för fondhandlande

Kundrörlighet på fondmarknaden. Kundernas rörelsemönster och drivkrafter för fondhandlande

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2015 Karl Lundvall vid Copenhagen Economics har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, kartlagt konsumentbeteende och rörelsemönster på fondmarknaden. David Nordström och Cecilia Gustafsson är medförfattare till rapporten.

Läs mer och beställ/ladda ner

Kommersiell exploatering av idrottslig verksamhet ur ett konkurrensrättsligt perspektiv

Kommersiell exploatering av idrottslig verksamhet ur ett konkurrensrättsligt perspektiv

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2015 Professor Johan Lindholm vid juridiska institutionen på Umeå universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, utrett hur konkurrensrättens bestämmelser ska tillämpas på kommersiell exploatering av idrottsverksamhet.

Läs mer och beställ/ladda ner