Uppdragsforskning

Konkurrensverket lägger ut forskningsuppdrag som så kallad uppdragsforskning. Det rör frågeställningar där Konkurrensverket ser ett direkt behov av att undersöka eller belysa en avgränsad fråga.

En viktig skillnad mellan uppdragsforskning och annan traditionell forskning som Konkurrensverket finansierar är att anslag av medel till uppdragsforskning sker självständigt från Konkurrensverkets sida och inte efter ansökan från forskare.

Rapporterna presenteras i en särskild rapportserie för uppdragsforskning. De ska vara skrivna så att de blir tillgängliga även för icke-specialister och för personer utan forskarbakgrund. Dessa finns att ladda ner kostnadsfritt.

För att kvalitetssäkra de uppdrag Konkurrensverket lägger ut som uppdragsforskning knyts normalt en referensgrupp till varje projekt. Den består av personer som har särskild kompetens inom de aktuella områdena. Utöver att projekten redovisas och diskuteras i referensgruppen anordnar Konkurrensverket i vissa fall en workshop i samband med slutredovisningen av projektet.

Ytterligare information

Har du frågor om Konkurrensverkets uppdragsforskning,
hör av dig till Joakim Wallenklint, tfn 08-700 16 00.

Uppdragsforskningsrapporter

När medför en offentlig finansiering en skyldighet att följa LOU

När medför en offentlig finansiering en skyldighet att följa LOU

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2018 Jur. dr Caroline Wehlander har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning belyst de marknadsregler som styr de samverkansformer som finns mellan offentliga myndigheter och externa aktörer och då särskilt utrett i vilka fall en samverkan omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU).

Läs mer och beställ/ladda ner

Byta bank, komplettera eller klaga - en studie av rörligheten på den svenska bankmarknaden med speciellt fokus

Byta bank, komplettera eller klaga - en studie av rörligheten på den svenska bankmarknaden med speciellt fokus

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2018 Jeanette Carlsson Hauff har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning belyst kundrörligheten på bankmarknaden utifrån en analys av marknaden och de eventuella hinder för rörlighet som potentiellt kan föreligga.

Läs mer och beställ/ladda ner

Kan bolånefonder öka konkurrensen på bolånemarknaden?

Kan bolånefonder öka konkurrensen på bolånemarknaden?

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2018 Tomas Pousette har på uppdrag av Konkurrensverket analyserat hur konkurrensen och lönsamheten utvecklats på bolånemarknaden de senaste åren samt om bolånefonder kan öka konkurrensen på samma marknad.

Läs mer och beställ/ladda ner

Offentlig upphandling, kvalificering och ekonomisk ställning

Offentlig upphandling, kvalificering och ekonomisk ställning

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2018 Docenterna Tobias Indén och Johan Lundberg, båda vid Umeå universitet, har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning undersökt vilka krav på ekonomisk ställning som är ändamålsenliga att ställa vid offentlig upphandling.

Läs mer och beställ/ladda ner

Innovationstävlingar med krav på tekniksprång

Innovationstävlingar med krav på tekniksprång

FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2018 Konkurrensverket har gett docent Stefan Fölster vid Reforminstitutet i uppdrag att undersöka i vilken mån och i vilka sammanhang innovationstävlingar kan vara ett komplement till de upphandlingar eller innovationsfinansiering som sker i dag. Catharina Barkman, tidigare innovationsdirektör i Stockholms läns landsting, har medverkat till rapporten.

Läs mer och beställ/ladda ner