Uppdragsforskning

Konkurrensverket lägger ut forskningsuppdrag som så kallad uppdragsforskning. Det rör frågeställningar där Konkurrensverket ser ett direkt behov av att undersöka eller belysa en avgränsad fråga.

En viktig skillnad mellan uppdragsforskning och annan traditionell forskning som Konkurrensverket finansierar är att anslag av medel till uppdragsforskning sker självständigt från Konkurrensverkets sida och inte efter ansökan från forskare.

Rapporterna presenteras i en särskild rapportserie för uppdragsforskning. De ska vara skrivna så att de blir tillgängliga även för icke-specialister och för personer utan forskarbakgrund. Dessa finns att ladda ner kostnadsfritt.

För att kvalitetssäkra de uppdrag Konkurrensverket lägger ut som uppdragsforskning knyts normalt en referensgrupp till varje projekt. Den består av personer som har särskild kompetens inom de aktuella områdena. Utöver att projekten redovisas och diskuteras i referensgruppen anordnar Konkurrensverket i vissa fall en workshop i samband med slutredovisningen av projektet.

Ytterligare information

Har du frågor om Konkurrensverkets uppdragsforskning,
hör av dig till Joakim Wallenklint, tfn 08-700 16 00.

Uppdragsforskningsrapporter

Personbilsmarknad i förändring – konsekvenser för konkurrensförhållanden och konsumentskydd med särskild betoning på eftermarknaden

Personbilsmarknad i förändring – konsekvenser för konkurrensförhållanden och konsumentskydd med särskild betoning på eftermarknaden

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2016 Anders Parment vid Stockholms universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt hur eftermarknaden för personbilar i Sverige har utvecklats de senaste tio åren och hur denna utveckling påverkar, och kommer att påverka, konsumenternas intresse för ett rikt urval av produkter, goda möjligheter att jämföra alternativ och förmånlig prissättning.

Läs mer och beställ/ladda ner

Framväxten av mobila, elektroniska betalningstjänster i Sverige. En studie av förändring inom betalsystemet

Framväxten av mobila, elektroniska betalningstjänster i Sverige. En studie av förändring inom betalsystemet

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2016 Det svenska betalsystemet kommer framöver sannolikt att präglas av högre konkurrens, större krav på de etablerade företagen att prestera om de vill behålla sina positioner samt att nya innovativa tjänster och företag fortsätter att utvecklas i allt högre takt. Det framgår av en ny forskningsrapport som Niklas Arvidsson vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm har gjort inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning.

Läs mer och beställ/ladda ner

Assessing the potential for detecting collusion in Swedish public procurement

Assessing the potential for detecting collusion in Swedish public procurement

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2016 Inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning har Mihály Fazekas och Bence Tóth vid Universitetet i Cambridge analyserat databaser med uppgifter om annonserade offentliga upphandlingar i Sverige och EU i syfte att hitta indikatorer på otillåtna samarbeten. Det har även varit viktigt att identifiera vilka uppgifter som finns och inte finns tillgängliga för detta ändamål i databaserna.

Läs mer och beställ/ladda ner

IT-standarder, inlåsning och konkurrens. En analys av policy och praktik inom svensk förvaltning

IT-standarder, inlåsning och konkurrens. En analys av policy och praktik inom svensk förvaltning

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2016 Björn Lundell vid Högskolan i Skövde har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, kartlagt hur explicita och implicita krav på användning av olika typer av IT-standarder påverkar förutsättningarna för konkurrens för olika aktörer på marknaden. Medförfattare är Jonas Gamalielsson och Stefan Tengblad.

Läs mer och beställ/ladda ner

Konkurrens och miljö

Konkurrens och miljö

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2016 Hans Henrik Lidgard vid Lunds Universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, studerat hur miljörättsliga aspekter tillgodoses vid konkurrensrättsliga överväganden vad avser såväl samarbetsöverenskommelser som dominerande ställning i EU. Medförfattare är Patrik Samuelsson.

Läs mer och beställ/ladda ner