Rutiner vid beviljat forskningsanslag

Om du har beviljats forskningsbidrag finns det vissa rutiner att följa.

Påskrift av kontrakt och inlämning av rekvisitionsblankett

När Konkurrensverket fattat beslut om forskningsmedelsansökan skickas ett kontrakt ut till den som beviljats forskningsbidrag. Vid detta utskick bifogas även två rekvisitionsblanketter som ska fyllas i och återsändas till Konkurrensverket.

För högskolor och motsvarande gäller att utbetalning av beviljade anslag normalt sker två gånger per år, i juli och december. Utbetalning av forskningsbidraget kan ske först efter att rekvisitionsblanketterna kommit in till oss.

Årlig redogörelse för pågående projekt

För pågående projekt ska en kortfattad redogörelse över hur arbetet fortlöper lämnas till Konkurrensverket två gånger per år, senast den 30 juni samt den 31 december.

Slutrapportering och ekonomisk rapport

Vid anslagsperiodens slut ska slutrapport över hela arbetet lämnas till Konkurrensverket i två exemplar samt i elektronisk form. Dessutom ska en sammanfattning av projektet bifogas, där problemställning, syfte, metod och resultat beskrivs på maximalt två A4-sidor.

När dispositionstiden för forskningsanslaget gått ut ska en ekonomisk slutredovisning av projektet sändas in till Konkurrensverket och ej förbrukade medel återbetalas.

Försening av projekt

Eventuella förseningar såsom långvarig sjukdom, föräldraledighet eller dylikt skall meddelas verket skyndsamt. Om du tar andra uppdrag som riskerar att försena detta projekt ser vi också gärna att du meddelar oss.

Frågor om forskningsbidrag

Har du frågor angående ansökningsförfarandet för forskningsmedel hör av dig till Joakim Wallenklint, sekreterare i Rådet för forskningsfrågor, tfn 08-700 16 03,

Relaterad information

Senast uppdaterad: