Bedömningskriterier och betygsskala

Rådsledamöternas bedömning av nya ansökningar

Samtliga ansökningar bedöms av tre ledamöter (huvudbedömarna) enligt skalan 1-5. Rådssekreteraren utser efter februarimötet huvudbedömarna så att det blir någorlunda jämn arbetsbelastning under beaktande att rådsledamöterna är bäst lämpade att bedöma sina egna discipliner. Dessutom är ambitionen att alltid ha en bedömare från en annan ämnestillhörighet i syfte att få en mer tvärvetenskaplig bedömning av ansökningarna.

Det övergripande bedömningskriteriet är att det ska vara god forskning med relevans för Konkurrensverkets verksamhetsområden. Denna bedömning görs i form av ett skriftligt omdöme där projektets syfte och metod, forskarens kompetens, projektets relevans samt projektets kostnad behandlas. Slutligen ges en bedömning i en femgradig skala, 1-5.

Sammanvägning

De tre huvudbedömarnas och Konkurrensverkets interna bedömning summeras och delas med fyra. Det innebär att huvudbedömarnas betyg väger tre gånger så tungt som Konkurrensverkets interna bedömning. Detta leder till en första ranking och utgångspunkt för diskussion inför rådsmötet i maj då rådet tar ställning till och diskuterar de ansökningar som inkommit. Rådssekreteraren sammanställer gjorda bedömningar och distribuerar det till alla ledamöter inför maj-mötet.

Rådet för forskningsfrågors årliga maj-möte

Vid Rådets maj-möte gås listan på projekt igenom med start uppifrån så att det högst rankade projektet diskuteras först. Huvudbedömarna får först ge sina synpunkter på projektet och sedan är ordet fritt.

Beroende på hur mycket pengar som finns tillgängligt att dela ut diskuteras olika många projekt olika år. Typiskt sett diskuteras två till fyra gånger så många projekt som det finns pengar till. Alla ledamöter har rätt att lyfta fram de projekt som de särskilt vill diskutera.

Här kan du läsa om hur jävsfrågor hanteras.

Rådets samlade rekommendation till generaldirektören protokollförs. Generaldirektörens beslut fattas inte vid sittande möte utan separat efter föredragning av sekreteraren i rådet för forskningsfrågor.

Senast uppdaterad: