Pros and Cons

Varje år genomför Konkurrensverket en internationell forskningskonferens under temat ”The Pros and Cons”. Vid konferensen presenterar framstående forskare och experter sin syn på en aktuell frågeställning.

Konferensen har anordnats i Konkurrensverkets regi sedan 2002 och hålls vanligtvis i slutet av november eller början av december. Vid konferensen diskuterar framstående forskare och experter för- och nackdelar med intressanta frågeställningar inom konkurrensrätten. Konferensen vänder sig till forskare, medarbetare från olika konkurrensmyndigheter, konsulter och advokater.

The Pros and Cons of Market Definition 2017 – 3 november i Stockholm

Vid mitten av 90-talet började kommissionen ett medvetet arbete med att modernisera EU:s konkurrensrätt genom att använda en mer ekonomisk tillämpningsmetod (den s.k. ”more economic approach”). Avgränsningen av den relevanta marknaden ansågs vara en grundpelare i denna mer ekonomiska tillämpningsmetod och ett tillkännagivande om relevant marknad gavs ut år 1997. Tjugo år senare är det dags att utvärdera både tillkännagivandet och kommissionens och domstolarnas praxis angående relevant marknadsavgränsning.

Årets "Pros and Cons"-konferens behandlar frågan om huruvida relevant marknadsavgränsning egentligen är i enlighet med en effektiv tillämpning av konkurrensreglerna eller om det i stället är ett onödigt steg i utredningen av marknadsmakt och effekter. Fem ledande forskare och praktiker (Joe Farrell, Cristina Caffarra, Amelia Fletcher, Hila Nevo och Lucrezia Busa) och moderatorn professor Richard Whish, tar upp en rad aktuella frågor om marknadsavgränsning. Bör marknadsavgränsning begränsas till vissa ärenden där det verkligen har ett mervärde, anpassas, eller avskaffas helt? Vilka alternativa metoder finns det och är de bättre än marknadsavgränsning? Är marknadsavgränsning bara baserat på ekonomi eller finns det utrymme för sunt-förnuft-avgränsningar? Och hur påverkas marknadsavgränsning av digitala plattformsmarknader, gratis online tjänster, och delningsekonomin?

Läs mer och anmäl dig till The Pros and Cons of Market Definition

Tidigare Pros and Cons

 • The Pros and Cons of Counterfactuals 2013
  Vid seminariet presenterade framstående forskare och experter sin syn på en aktuell frågeställning "The Pros & Cons of Counterfactuals".

 • More Pros and Cons of Merger Control 2012
  De senaste tio årens forskning om förvärv och hur man kan utvärdera konkurrensmyndigheters bedömning av dem är teman i ”More Pros and Cons of Merger Control”.

 • The Pros and Cons of Consumer Protection 2011
  Hur konsumenterna kan skyddas på olika marknader är temat i boken "The Pros & Cons of Consumer Protection", där frågor som rör gränslandet mellan konsumentpolitik och konkurrenspolitik belyses.

 • The Cost of Different Goals of Public Procurement 2011
  Under 2011 ordnade vi även en konferens om offentlig upphandling på temat "The Cost of Different Goals of Public Procurement".

 • The Pros and Cons of Standard Setting 2010
  Olika standarder kan vara ett hinder för fungerande konkurrens. Men samtidigt kan standarder vara ett effektivt verktyg för att garantera särarter och innovationer och därmed stärka konkurrensen. Standarder diskuteras i boken "The Pros and Cons of Standard Setting".

 • The Pros and Cons of Competition in/by the Public Sector 2009
  Närvaron av offentliga aktörer på konkurrensmarknaden kan ofta leda till konkurrenssnedvridningar, men hur ska de analysras? Den frågan diskuteras i boken “The Pros and Cons of Competition in/by the Public Sector”.

 • The Pros and Cons of Vertical Restraints 2008
  Är det bra eller dåligt för konsumenterna när en tillverkare sätter priserna ända ut i sista handelsledet? Den frågan är inte ens forskarna överens om. Konkurrensverket bidrog till debatten i denna kontroversiella fråga genom att arrangera ett seminarium "The Pros and Cons of Vertical Restraints".

 • The Pros and Cons of High Prices 2007
  Är höga priser alltid ett tecken på att konkurrensen inte fungerar? Och varför angriper konkurrensmyndigheter så sällan extremt höga priser? Dessa frågor står i centrum i boken "The Pros and Cons of High Prices".

 • The Pros and Cons of Information Sharing 2006
  Bidragen i "The Pros and Cons of Information Sharing" tacklar denna problematik och hur konkurrensmyndigheter kan agera på bästa sätt mot bakgrund av aktuell forskning. Informationsutbyte mellan konkurrerande företag kan vara positivt för konsumenten, men vissa typer av informationsutbyte är uppenbart dåliga för konsumenten. Hit hör till exempel prisöverenskommelser, marknadsdelning och dylikt.

 • The Pros and Cons of Price Discrimination 2005
  I 2The Pros and Cons of Price Discrimination" diskuterar författarna för- och nackdelarna med prisdiskriminering. Konkurrensmyndigheternas svåra uppgift är att skilja de bra fallen från de dåliga.

 • The Pros and Cons of Antitrust in Deregulated Markets 2004
  Temat i "The Pros and Cons of Antitrust in Deregulated Markets2 är relationen mellan konkurrenslagstiftning och särreglering. När behövs sektorspecifik reglering för att styra företagens agerande och när är den generella konkurrenslagstiftningen tillräcklig?

 • The Pros and Cons of Low Prices 2003
  Bidragen i "The Pros and Cons of Low Prices" visar att det är mycket viktigt att vara noggrann i analysen av underprissättningsärenden. Behovet av både teoretisk och tillämpad ekonomisk analys är stort.

 • The Pros and Cons of Merger Control 2002
  I "The Pros and Cons of Merger Control" utvärderar några av författarna hur träffsäker Europeiska kommissionen varit de senaste tio åren med att förbjuda konkurrensbegränsningar och tillåta konkurrensfrämjande förvärv.

Relaterad information