BESLUT

2003-04-07

Dnr 251/2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lake Trading NB / Inc Tec

Att: Lars Samuelsson

Höstrågvägen 2

178 35 EKERÖ

Er skrivelse om garanti kopplad till bläckmärke

 

Ni har i skrivelse som kom in till Konkurrensverket den 5 mars 2003 anfört klagomål över att Canon, HP och Lexmark meddelat sina återförsäljare att deras garanti inte gäller om återförsäljarna köper bläck från annan leverantör än de själva.

 

Konkurrensverket skall verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verk­samhet till nytta för konsumenterna. Det sker bl.a. genom att med stöd av konkurrens­lagen (1993:20), KL, pröva företags konkurrensbegränsande beteenden. Konkurrens­verket skall också lämna förslag till regeländringar och andra åtgärder för att undan­röja hinder mot en effektiv konkurrens i privat och offentlig sektor.

 

Konkurrensverket har inhämtat yttrande från de tre berörda företagen. Av dessa fram­går att garantin gäller oavsett vilket bläckmärke kunderna använder. Garantin gäller dock inte om det använda bläcket är orsak till uppkommen skada för vilken garantin åberopas.

 

Enligt Konkurrensverkets bedömning finns i detta fall inte tillräckliga skäl för att med utgångspunkt i KL eller i övrigt från konkurrenssynpunkt närmare granska de förhål­landen som påtalats i Er skrivelse. Några ytterligare åtgärder kommer därför inte att vidtas i detta fall.

 

Om Konkurrensverket i ett visst fall beslutar att inte meddela ett åläggande får Mark­nadsdomstolen enligt 23 § 2 stycket KL göra det på talan av ett företag som berörs av den påtalade överträdelsen.

 

_____________________________

 

Detta beslut har fattats av konkurrensrådet Forsberg. Föredragande har varit Bertel Kinch.

 

Barbro Forsberg

 

 

 

Bertel Kinch

 

 

Kopia till:    Canon Svenska AB, Solna

                     Hewlett Packard Sverige AB, Stockholm

                     Lexmark Sverige, Solna

 

Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats.