ÄRENDE:

Förnyelse av beslut om undantag; samarbete om bordsmargarin

SAMMANF:

Sju mejeriföretag ansökte om förnyat beslut om undantag för ett samarbete om bordsmargarin under varumärket Bregott. Samarbetet var fortfarande märkbart konkurrensbegränsande men uppfyllde förutsättningarna för undantag. Konkurrensverket beviljade förnyat undantag i fem år t.o.m. den 31 december 2005.

 

 

 

 

 

 

BESLUT

2001-04-26

Dnr 1008/2000

 

 

 

 

 

 

 

SÖKANDE

 

 

1.      Arla Foods AB, org.nr 556579-4400,
105 46  STOCKHOLM

 

 

2.      Falköpings Mejeri ekonomisk förening, org.nr 767800-0238
Odengatan 6, 521 43  FALKÖPING

 

 

3.      Gefleortens Mejeriförening ekonomisk förening, org.nr 785000-0923
Box 6077, 800 06  GÄVLE

 

 

4.      Gäsene Mejeriförening ekonomisk förening, org.nr 764000-0654
Box 7, 524 02  LJUNG

 

 

5.      Milko ekonomisk förening, org.nr 793200-1972
Box 362, 831 25  ÖSTERSUND

 

 

6.      Norrmejerier ekonomisk förening, org.nr 794700-2296
Mariehamnsvägen 10, 906 52  UMEÅ

 

 

7.      Skånemejerier ekonomisk förening, org.nr 716439-3949
205 03  MALMÖ

 

 

Ombud för 1-7: advokaten Carl Wetter, advokatfirman Vinge KB,
Box 1703, 111 87  STOCKHOLM

 

 

SAKEN

 

 

Ansökan om förnyat beslut om undantag enligt 11 § konkurrenslagen (1993:20) för ett samarbete om produktion och marknadsföring av bordsmargarin (Bregott)

 

 

_____________________________

 

 

BESLUT

 

 

Konkurrensverket förnyar enligt 11 § konkurrenslagen (1993:20) det beslut om un­dantag som meddelades den 23 december 1997 (dnr 1329/93) för ett samarbete om produktion och marknadsföring av bordsmargarin under varumärket Bregott. Beslutet gäller fr.o.m. den 1 januari 2001 t.o.m. den 31 december 2005.

 

 

ANSÖKAN/ANMÄLAN

 

 

1.                                       Konkurrensverket beviljade den 23 december 1997 (dnr 1329/93) undantag enligt 8 § konkurrenslagen (1993:20), KL, för ett samarbete mellan mejeriföreningar om pro­duktion och marknadsföring av bordsmargarin under varumärket Bregott. Undantaget har gällt fr.o.m. den 1 juli 1993 t.o.m. den 31 december 2000. De sökande har den 7 december 2000 ansökt om förnyelse av detta beslut om undantag enligt 11 § KL.

 

 

PARTERNA

 

 

2.                                       I samarbetet om produktion och marknadsföring av bordsmargarinet Bregott ingår de sju mejeriföretag som svarar för så gott som all invägning av mjölk i Sverige. De har mycket olika omsättningsstorlekar. Med måttet miljoner kg invägd mjölkråvara kvot­året april 1999 - mars 2000 är Arla Foods AB störst (2160[1]) med ca 2/3 av totalt in­vägd mängd. Skånemejerier (410) och Milko (408[2]) har i storleksordningen 12 procent vardera, Norrmejerier (190) ca 6 procent medan Falköpings Mejeri (64), Gefleortens Mejeriförening (42) och Gäsene Mejeriförening (15) är förhållandevis små. Vid sidan av dessa sju företag finns endast ett antal små gårdsmejerier. Arla Foods AB ingår i danska Arla Foods A.M.B.A medan övriga är svenska ekonomiska föreningar.

 

 

BAKGRUND

 

 

Tidigare beslut om undantag

 

 

3.                                       Sju mejeriföreningar ansökte år 1993 om icke-ingripandebesked och undantag för sitt samarbete om bordsmargarin under varumärket Bregott. I samma ärende prövade Konkurrensverket en anmälan för undantag för avveckling av ett samarbete mellan föreningarna om smör under varumärket Svenskt Smör. Samarbetena bedrevs i det gemensamt ägda företaget Svenskt Smör AB. Fem av föreningarna reglerade matfetts­samarbetet i ett konsortialavtal. Avtalet innehöll villkor om bl.a. bolagets, styrelse, ledning, finansiering, tillverkning och försäljning, avtalstid, utträde och upplösning. De två övriga föreningarna deltog genom delägarskap i bolaget.

 

 

4.                                       Konkurrensverket konstaterade i ärendet att ett samarbete i ett gemensamt ägt företag kan, oavsett om det avtal som reglerar samarbetet innehåller uttalat konkurrensbegrän­sande villkor eller ej, leda till att konkurrensen mellan ägarföretagen eller mellan ett eller flera av ägarföretagen och det gemensamma bolaget hämmas. Verket framhöll att parterna i ett sådant samägt företag måste anses ha en naturlig tendens att anpassa eller koordinera sina beteenden och påverkas av samarbetet i frågor som de annars var för sig skulle ha fattat beslut i. Det fanns enligt Konkurrensverket ingen anledning att anta att mejeriföreningarnas aktuella samarbete inte skulle ge upphov till sådan anpassning och koordinering.

 

 

5.                                       Verket bedömde att mejeriföretagens benägenhet att själva eller med utomstående fö­retag utveckla, producera och marknadsföra matfett som konkurrerar med de produk­ter som omfattades av samarbetet inskränktes med minskad mellanmärkeskonkurrens som följd. Avtalet mellan de fem föreningarna bedömdes höja inträdesbarriärerna till den svenska marknaden och öka dess slutenhet. En nyetablerare skulle på grund av den vertikala integrationen vara hänvisad till sina blivande konkurrenter för att erhålla mjölkråvara. Föreningarnas samarbete bedömdes medföra en obenägenhet att sälja sådan råvara även till företag vars avsikt i första hand skulle vara att konkurrera med andra mejeriföreningar än den egna. Ytterligare en följd av samarbetet var att olika mejeriföretag tillverkade produkter som inte kunde särskiljas av konsumenterna. Detta bedömdes begränsa handelsledets intresse av att ta in produkter från flera mejerier eftersom möjligheten att konkurrera med kvalitetsskillnader inte var för handen. Här­igenom bidrog avtalet väsentligen till att vidmakthålla den marknadsdelning som rådde på mejerimarknaden med negativa konsekvenser för konkurrensen som följd. Föreningarnas samarbete resulterade i att konkurrensen påverkades i ett flertal avse­enden på ett negativt sätt. Syftet med samarbetet bedömdes inte kunna vara annat än att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden eller i varje fall skulle det bli resultatet av samarbetet.

 

 

6.                                       Relevanta marknader avgränsades till bordsmargarin respektive smör. Mejeriförening­arna hade ca hälften av marknaden för bordsmargarin och nästan hela smörmarknaden i Sverige. Mot bakgrund härav begränsades konkurrensen på ett märkbart sätt och om­fattades av förbudet i 6 § KL.

 

 

7.                                       Vid undantagsprövningen av Bregottsamarbetet fann Konkurrensverket bl.a. med hänsyn till rådande konkurrenstryck från andra aktörer på marknaden, att förutsätt­ningarna för undantag var uppfyllda och beviljade undantag för detta samarbete till utgången av år 2000. Vidare beviljades undantag för avveckling av smörsamarbetet till utgången av år 1999.

 

 

Förfarandet

 

 

8.                                       Svenskt Smör AB har bytt firma till Bregott AB och samarbetet om Svenskt Smör har upphört i sin tidigare form. De sökande, som numera även omfattar Gäsene mejeri­förening, är ägare till företaget. Det tidigare konsortialavtalet har i september 2000 ersatts av ett nytt avtal med numera fyra avtalsparter sedan Milko Mejerier och Nedre Norrlands Producentförening gått samman. Arla Foods AB har ersatt Arla ekonomisk förening som delägare och avtalspart. Avtalet överensstämmer med det tidigare avtalet med den skillnaden att det begränsas till Bregott, att avtalstiden är 21 månader mot tidigare fem år och att förlängningstiden är ett år i taget mot tidigare två år.

 

 

9.                                       Av avtalet framgår bl.a. att parterna önskar utveckla verksamheten i bolaget genom en satsning på varumärket Bregott under vilket de av parterna tillverkade matfettspro­dukterna säljs samt genom produktutveckling och marknadsföring av dessa produkter och förpackningarna för dessa. Tillverkningen skall ske enligt manual fastställd av bolagets styrelse. Tillverkningen bedrivs genom viss specialisering. Så t.ex. tillverkar Skånemejerier Bregott Mellan och Bregott i 2,5 kg förpackningar i Lunnarp medan Arla Foods tillverkar 10 grams förpackningar i Göteborg.

 

 

10.                                    Avtalet gäller fr.o.m. den 1 januari 2000 t.o.m. den 30 september 2001 och förlängs med ett budgetår i sänder om inte samarbetet upplöses.

 

 

Branschförhållanden

 

 

11.                                    Under år 2000 skedde en koncentration på den skandinaviska mejerimarknaden genom att rörelserna i lantbrukskooperativen MD Foods A.M.B.A i Danmark och Arla, ekonomisk förening, i Sverige sammanförde sina verksamheter i det nybildade företaget Arla Foods A.M.B.A med säte i Århus i Danmark. Dessa kooperativ var då störst i Sverige respektive Danmark. Samgåendet anmäldes till Konkurrensverket som efter prövning lämnade det utan åtgärd. MD Foods hade ingen försäljning av marga­rinprodukter i Sverige och Arla hade med varumärkena Bregott och Lätt och Lagom ca 35 procent av marknaden för bordsmargarin. Konkurrensverket fann att det nybil­dade företaget inte skulle få en dominerande ställning på marknaden för bordsmarga­rin (dnr 918/1999). I Sverige bedrivs verksamheten i Arla Foods AB.

 

 

12.                                    Under år 2000 har de båda svenska ekonomiska föreningarna Milko Mejerier och Nedre Norrlands Producentförening gått samman i det nybildade företaget Milko eko­nomisk förening med säte i Östersund.

 

 

13.                                    Marknadsförhållandena är utöver nämnda ändringar av ägarförhållanden i stort sett desamma nu som vid tidpunkten för Konkurrensverkets tidigare beslut i december 1997. De stora leverantörerna av bordsmargarin är Unileverkoncernens företag Van den Bergh Foods AB och mejeriföreningarna som i volym räknat har liksom tidigare i storleksordningen 45 procent vardera av marknaden, medan den finska Raisiokoncer­nens företag Carlshamns mejeri AB har ca 7 procent. Det finns dagligvarukedjor som också har försäljning av bordsmargarin under eget varumärke.

 

 

RÄTTSLIG BEDÖMNING

 

 

14.                                    Enligt 11 § KL får ett beslut om undantag enligt 8 § KL förnyas om där angivna förutsättningar fortfarande är uppfyllda. I ärendet har därför Konkurrensverket att pröva om samarbetet om bordsmargarin under varumärket Bregott fortfarande upp­fyller förutsättningarna för undantag.

 

 

15.                                    Samarbetet om Bregott har ändrats i vissa delar sedan föregående prövning. Ägarför­hållandena i företaget i vilket samarbetet bedrivs har ändrats genom att de tidigare delägarna Milko Mejerier och Nedre Norrlands Producentförening gått samman samt att Arla ekonomisk förening gått samman med MD Foods. Företaget har bytt firma och avtalstiden och förlängningstiden förkortats. Gäsene mejeriförening har inträtt som delägare. Ändringarna är inte av sådan karaktär att de negativt påverkar förutsätt­ningarna att meddela förnyat undantag för samarbetet.

 

 

16.                                    I föregående prövning avgränsades den relevanta produktmarknaden till bordsmarga­rin och den relevanta geografiska marknaden till Sverige. Det finns inte skäl att nu avgränsa den relevanta marknaden på annat sätt.

 

 

17.                                    Konkurrensverket gör samma bedömning som i det tidigare beslutet om undantag, nämligen att samarbetet är märkbart konkurrensbegränsande och omfattas av förbudet i 6 § KL. Samarbetet uppfyller emellertid fortfarande förutsättningarna för undantag enligt 8 § KL.

 

 

18.                                    Ansökan om förnyelse av beslutet om undantag skall därför bifallas. Det förnyade undantaget bör gälla fr.o.m. den 1 januari 2001 t.o.m. den 31 december 2005.

 

 

Hur man överklagar, se bilaga 1

 

 

_____________________________

 

 

Detta beslut har fattats av rättschefen Christer Fallenius. Föredragande har varit
Carl-Johan Hagström. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen
Peter Delden deltagit.

 

 

C H Fallenius

 

 

 

 

Carl-Johan Hagström

 

Detta beslut lagras elektroniskt hos Konkurrensverket.[1] Avser dåvarande Arla, ekonomisk förening

[2] Avser totalt för de dåvarande ekonomiska föreningarna Milko Mejerier och Nedre Norrlands Mejeriförening